ધ્યાનના પદો   હો શ્રીજી તમારું પ્રગટપણું  
             
  મહિમા ગીત   શ્રીજી કૃપા કરો  
             
  શ્રીજી મૂર્તિમાં અમને...   હે નાથ દેહના...  
             
  સાગર સુખ કા રેલાવ...   અભાવ અવગુણ અમહિમાની...  
             
  વ્હાલા તારી મૂર્તિમાં....   કૃપા કરી મૂર્તિમાં  
             
  મહાબળવંત માયા તમારી   ઓરડાના પદો 1 અને 2  
             
  ઓરડાના પદો 3 અને 4   શ્રીજી મૂર્તિના સુખમાં...  
             
  નિર્માની ગીત        
 
     
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy