SMVS Swaminaryan Mandir - Rapar
SMVS Swaminaryan Mandir, Aksharniwas Ayodhyapuri main Road, Rapar - 370165
Dial 9879037745