સ્વરૂપનિષ્ઠા પરિચય

સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જેમ છે તેમ ઓળખાણ અને અનાદિમુક્તની સ્થિતિની સમજણ આપતું શાસ્ત્ર એટલે સ્વરૂપનિષ્ઠા.

read more

સ્વરૂપનિષ્ઠા - મહિમા

- સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું સર્વો૫રી તત્ત્વજ્ઞાનનું આ અજોડ પુસ્તક છે.

- સ્વામિનારાયણ ભગવાન કેવા છે ? શું છે ? ક્યાં છે ? તેનું નિર્દેશન આ પુસ્તકમાંથી જ મળશે

read more