Bapashri Kirtan

#TrackPlayDownload
1
Swaminarayan Bhaghwane Ma
her Atishay Kidhi - Abjib
apashri Jivan Kavan
Swaminarayan Bhaghwane Maher Atishay Kidhi - Abjibapashri Jivan Kavan
Play Download
2
Tatvagnan Na Siddhanto Ne
Bapashri Jivan Kavan - A
bjibapashri Jivan Kavan
Tatvagnan Na Siddhanto Ne Bapashri Jivan Kavan - Abjibapashri Jivan Kavan
Play Download
3
Mago Bai Vardan Tame - Ab
jibapashri Jivan Kavan
Mago Bai Vardan Tame - Abjibapashri Jivan Kavan
Play Download
4
Khamma Re Khamma - Abjiba
pashri Jivan Kavan
Khamma Re Khamma - Abjibapashri Jivan Kavan
Play Download
5
Bapashri Ni Bal Lila Re -
Abjibapashri Jivan Kavan
Bapashri Ni Bal Lila Re - Abjibapashri Jivan Kavan
Play Download
6
Shriji Sankalp Thi Re - A
bjibapashri Jivan Kavan
Shriji Sankalp Thi Re - Abjibapashri Jivan Kavan
Play Download
7
Pragte Anadimukt Vrushpur
- Abjibapashri Jivan Kav
an
Pragte Anadimukt Vrushpur - Abjibapashri Jivan Kavan
Play Download
8
Bapashri Re Bapashri - Ab
jibapashri Jivan Kavan
Bapashri Re Bapashri - Abjibapashri Jivan Kavan
Play Download
9
Ame To Bapa Na Santan
Ame To Bapa Na Santan
Play Download
10
Bapa Padharya Harakh Vadh
arya
Bapa Padharya Harakh Vadharya
Play Download
11
Murti Ma Rasbas Banvane
Murti Ma Rasbas Banvane
Play Download
12
Dedi Hari Ki Murti Bina S
adhan Bina Gyan
Dedi Hari Ki Murti Bina Sadhan Bina Gyan
Play Download
13
Kaun Hata Bapashri
Kaun Hata Bapashri
Play Download
14
Bapa Malya Anmol Bhai Amn
e
Bapa Malya Anmol Bhai Amne
Play Download
15
Shreeji Malya Bapa Malya
Shreeji Malya Bapa Malya
Play Download
16
Shreeji Pragat Malya
Shreeji Pragat Malya
Play Download
17
Shaurya Geet
Shaurya Geet
Play Download