HDH Swamishri Vicharan - 07 to 14 Jan, 2024

Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Gurukul Day
Gurukul Day
Gurukul Day
Gurukul Day
Gurukul Day
Gurukul Day
Gurukul Day
Gurukul Day
Gurukul Day
Gurukul Day