HDH Swamishri Vicharan | 13 to 19 April, 2022

Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Nikat Darshan at Swaminarayan Dham
Nikat Darshan at Swaminarayan Dham
Board Udghatan at Bayad
Board Udghatan at Bayad
Board Udghatan at Bayad
Board Udghatan at Bayad
Board Udghatan at Bayad
Board Udghatan at Bayad
Board Udghatan at Bayad
Satsang Shibir at Bayad
Satsang Shibir at Bayad
Satsang Shibir at Bayad
Satsang Shibir at Bayad