× Show All
 

HDH Swamishri Vicharan | 16 to 29 February, 2020

Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Sankalp Sabha at Swaminarayan Dham
Padhramni at Gota
Padhramni at Gota
Padhramni at Gota
Padhramni at Gota
Padhramni at Gota
Padhramni at Gota
Ratri Sabha at Gota
Ratri Sabha at Gota
Ratri Sabha at Gota
Ratri Sabha at Gota