અસત્યનું મૂળ-1

  May 28, 2018

સફળતાનો મુખ્ય આધાર સત્યતા પર રહેલો છે. સત્યના બળે મળેલી સફળતાના પાયા અડીખમ છે જેને કોઈ ચલાયમાન કરવા સમર્થ નથી તો આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા સત્યતાના પાઠ શીખીએ.  
Read more

સુહૃદભાવ - 3

  May 19, 2018

શ્રીજીમહારાજ અને મોટાપુરુષના અવરભાવના જીવનમાંથી પ્રેરણા પામી આપણે સુહૃદયભાવ કેળવીએ અને સુહૃદયભાવ કેળવવાથી જીવનમાં થતા લાભને જાણીએ.  
Read more

સુહૃદભાવ - 2

  May 12, 2018

સુહૃદભાવરૂપી ગુણ આપણા રોજબરોજના જીવનમાં ક્યાં ક્યાં કેળવવાની જરૂર છે તેનું માર્ગદર્શન મેળવીએ.
Read more

સુહૃદભાવ - 1

  May 5, 2018

ગમે તેટલી સત્તા-સંપત્તિમાં આળોટતા માનવીને પણ એક બાબતની તાતી જરૂરિયાત રહે છે. તે છે પરસ્પરની લાગણી અને હૂંફની. તો આવો આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા જાણીએ સુહૃદભાવનું મહત્ત્વ.  
Read more