સહનશીલતા ભાગ - 1

  March 28, 2019

સમુહમાં ઘરસભા, ભોજન અને પ્રાર્થના કરો
Read more

શિસ્ત-3

  March 19, 2019

સ્વજીવનમાં સ્વયંશિસ્તનું મહત્ત્વ છે તેટલું જ સમૂહજીવનમાં સ્વયંશિસ્તનું પણ મહત્ત્વ છે. શિસ્ત સ્વયંશિસ્તને આભારી છે.
Read more

શિસ્ત-2

  March 12, 2019

શિસ્ત દરેક વ્યક્તિને ગમે છે છતાં બહુધાને શિસ્તમાં વર્તવું ગમતું નથી. કેવી વિચારધારા, કેવું વાતાવરણ અવરોધક બને છે તેની સમજૂતી.
Read more

શિસ્ત-1

  March 5, 2019

શિસ્તપાલન સ્વૈચ્છાએ સ્વીકારેલી લગામ છે; કોઈએ લાદેલી હાથકડી નથી.
Read more