ખરા કર્તા મહારાજને સમજો - 1

  September 28, 2014

કારણ સત્સંગની અનોખી સમજણને આવો સમજીએ આ લેખ દ્વારા અને આ સમજણ દૃઢ કરવાથી આત્મીયતાનું કેવું સર્જન થાય તે પણ નિહાળીએ.
Read more

સુખદુઃખમાં ભાગીદાર થઈએ - 4

  September 19, 2014

અન્યના સુખ-દુ:ખમાં ભાગીદાર થવાથી શું શું ફાયદા થાય છે, અને અન્યના સુખ-દુ:ખમાં ભાગીદાર ન થઈ શકવાના કારણો આવો આ લેખ દ્વારા જાણીએ.
Read more

સુખદુઃખમાં ભાગીદાર થઈએ - 3

  September 12, 2014

જીવનમંત્રની નવમી કલમ ‘સત્સંગી માત્રના સુખદુ:ખમાં સદાય ભાગીદાર થઈશ’ ને આપણા જીવનમાં લક્ષ્યાર્થ કરીએ આ લેખમાં એક અદભુત પાત્રદર્શન દ્વારા.
Read more

સુખદુઃખમાં ભાગીદાર થઈએ - 2

  September 5, 2014

જો કેરી જમવી હોય તો પહેલા આંબો વાવવો પડે તેમ અન્યની મદદથી આશા રાખતા પહેલા પોતાનો સ્વાર્થ છોડીને અન્યને મદદરૂપ થવું પડે. આવો, આ વાતની વધુ પુષ્ટિ કરીએ દૃષ્ટાંત દ્વારા આ લેખમાં.
Read more