એકબીજાને સમજો - 1

  June 28, 2014

સમૂહજીવનમાં ઊભી થતી સ્થિતિ-પરિસ્થિતિમાં, પરિસ્થિતિને અસામાન્ય બનતી અટકાવી શકાય છે ? તો ખરેખર એકબીજાને સમજ્યા ક્યારે કહેવાય તે વિસ્તૃત રીતે આવો સમજીએ આ લેખ દ્વારા.
Read more

પહેલાનું ભૂલી જવું - 3

  June 19, 2014

અતૂટ આત્મીયતા, સંપ અને સત્સંગને ક્ષણવારમાં છેદી નાખવાનું દુષ્કર્મ કરનાર છે આપણા ને અન્યને વિષે પડેલા પૂર્વાગ્રહના ડાઘ. આ પૂર્વાગ્રહના ડાઘથી રહિત થવાના ઉપાય આ લેખમાંથી ગ્રાહ્ય કરી સુખમાં ગરકાવ થઈએ.
Read more

પહેલાનું ભૂલી જવું - 2

  June 12, 2014

કોઈ પણ પ્રસંગને સવળા અને અવળા દૃષ્ટિકોણથી મુલવી શકાય. જેવો દૃષ્ટિકોણ કેળવીએ તેવી સમજણ કેળવાય અને તેના પરિણામ સ્વરૂપે આપણે સુખી ને દુ:ખી રહેતા હોઈએ છીએ. આવો, આ વાતને દૃષ્ટાંતો દ્વારા આ લેખમાં અનુભવીએ.
Read more

પહેલાનું ભૂલી જવું - 1

  June 5, 2014

પરિવારની અંદર સળગતા પ્રશ્નોનું મૂળ છે. પહેલાનું ભૂલી જવાની તૈયારી નથી. જેના કારણે કેવા પ્રશ્નો સર્જાય છે તે આવો સમજીએ આ લેખના માધ્યમથી.
Read more