સુખ-દુઃખનું મૂળ - દૃષ્ટિકોણ-૨

  September 12, 2016

એક સિક્કાની બે બાજુ હોય છે. તેમ દૃષ્ટિકોણ પણ હકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને પ્રકારનો હોય છે. હકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ સુખદાયી છે. જેને કેળવવા સ્વજીવનમાં કેવા પગલાં લેવા ? ને સફળતાના શ્રેષ્ઠ શિખરો સર કરવા ? તે સુખ-દુ:ખનું મૂળ-‘દૃષ્ટિકોણ’માં આલેખાયેલું છે.
Read more

સુખ-દુઃખનું મૂળ - દૃષ્ટિકોણ-૧

  September 5, 2016

દરેક વ્યક્તિ રોજબરોજના જીવનમાં સંસર્ગમાં આવતી વસ્તુ, વ્યક્તિ, વાતાવરણ કે સ્થિતિ-પરિસ્થિતિનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરીને તેના પ્રત્યે દૃષ્ટિકોણ બાંધતી હોય છે. આ દૃષ્ટિકોણ સુખ-દુઃખનું મૂળ બનતો હોય છે. દૃષ્ટિકોણના પ્રકાર અને દૃષ્ટિકોણ બંધાવાના કારણો વિશે ‘સુખ-દુઃખનું મૂળ દૃષ્ટિકોણ’માં જોઈએ.
Read more