ક્ષમાયાચના -2

  July 28, 2018

“ક્ષમાયાચના એ કાયરનું લક્ષણ નથી; મહાનતાનો મહાન ગુણ છે જે મહાન વ્યક્તિઓના; જીવનમાંથી સહેજે ઝરે છે.  
Read more

ક્ષમાયાચના -1

  July 19, 2018

‘ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ્.’ ક્ષમા એ વીરનું આભૂષણ છે, એ આભૂષણને ધારણ કેવી રીતે કરવું ? તેનું માર્ગદર્શન મેળવીએ.  
Read more

નિયમિતતા-2

  July 12, 2018

રોજબરોજના જીવનમાં નિયમિતતાનો ગુણ દૃઢ કરવા શું કરવું ? ક્યાંથી શરૂઆત કરવી ?  
Read more

નિયમિતતા-1

  July 5, 2018

સામાન્ય જીવનને અસામાન્ય જીવન તરફ લઈ જવા આપણા સૌના જીવનમાં જરૂર છે એક સામાન્ય ગુણની એટલે કે નિયમિતતાની...  
Read more