સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-8

  October 26, 2020

શરદી, કળતર અને માથું દુખવું તે તાવ આવ્યાનાં ચિહ્ નો છે તેમ...
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-7

  October 19, 2020

આંખે અંધ વ્યક્તિ ક્યાં ન ભટકાય ? તેમ જેમની આંતર પ્રજ્ઞાચક્ષુ ખુલી નથી તે અધ્યાત્મ માર્ગમાં અંધ જ છે. તે આંતર આંખ એટલે જ સાંખ્ય. સાંખ્યને વિસ્તૃત રીતે સમજીએ...
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-6

  October 12, 2020

1લું ધોરણ પાસ કર્યા વિના બીજા ધોરણમાં કૂદકો મારવો એ વિઘ્ન ભરેલું છે. કેમ ? તો, બેઇઝ કાચો રહી જાય. તેમ...
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-5

  October 5, 2020

‘कीडी चोखा ले चली बीच में मीली दाल, दोनो बातो नहीं बने, का सेथो का  ताल’ સંસારનું સુખ અને મૂર્તિનું સુખ બન્ને એકસાથે શક્ય નથી જ. તો મૂર્તિના સુખે સુખિયા થવા સાંખ્યની ભૂમિકા શું ?
Read more