મહાત્મ્ય - ૨

  October 25, 2021

શ્રીજીમહારાજનું મહાત્મ્ય સમજાય તો કેવો કેફ અને આનંદ વર્તે ??
Read more

મહાત્મ્ય - ૧

  October 18, 2021

જમીનમાં રહેલું પાણી ઝાડને લીલું રાખે છે તેમ સત્સંગને લીલો રાખવાનું કોઈ તત્ત્વ હોય તો એ છે મહાત્મ્ય.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 15

  October 11, 2021

બ્રહ્માનંદી થવા મુમુક્ષુ સાધકનું આંતરમંથન કેવું હોય ? મુમુક્ષુતા કેળવવા પોતાની જાત સાથે વિચાર-વિમર્શ કરીએ.
Read more

વિષયાનંદી મટી બ્રહ્માનંદી થઈએ - 14

  October 4, 2021

બાપાશ્રીના આગ્રહ મુજબ જ્ઞાન ને ધ્યાનના સાગર ગર્જવાથી બ્રહ્માનંદી થઈ શકાય. આ માટે આપણે ચોથો ઉપાય વિસ્તારથી જોઈએ.
Read more