સંયમ - 3

  March 28, 2018

સંયમી જીવન જીવવાની શરૂઆત પોતાના ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણ પરના સંયમ પરથી થાય છે. તો આવો આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણ પરનો સંયમ શીખીએ.
Read more

સંયમ - 2

  March 19, 2018

આજના આ ટેક્નોલોજી યુગમાં ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ જેટલું વિશ્વની પ્રગતિનું કારણ બન્યું છે તેનાથી પણ વધુ અધોગતિનું કારણ બન્યું છે. તે ટેક્નોલોજીની ભયાનકતાને પહેચાનિયે આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા.
Read more

સંયમ - 1

  March 12, 2018

“અતિની કોઈ ગતિ નથી” એ લોકોક્તિ ખરેખર સાચી જ છે. તો આવો આ નિબંધ દ્વારા આપણે સંયમના પાઠ શીખીએ.
Read more

સહનશીલતા - 3

  March 5, 2018

સહનશીલતારૂપી ગુણને આપણા રોજબરોજના જીવનમાં ચરિતાર્થ કરવા મોટાપુરુષનું જીવનદર્શન તથા તે માટેના ઉપાયો કરીએ આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા.
Read more